Give Image

บริจาค

เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต พวกเราทุกคนอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและพบว่าตนเองจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เมื่อท่านบริจาคเข้ากองทุน ท่านกำลังช่วยเหลือผู้อื่นให้ฟื้นตัวจากวิกฤติต่าง ๆ การบริจาคของท่านจะส่งผลโดยตรงและยั่งยืนต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุที่สร้างความเสียหาย
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อสมทบกองทุนบรรเทาทุกข์

วิธีอื่น ๆ ในการบริจาค